BARUTA, Antoni

Marc Temporal

Documentat el 14 de gener de 1394

Marc Geogràfic

Catalunya (Barcelona)

Tècniques

Brodat en or

Perfil i debat historiogràfic

Cal situar Antoni Baruta el 14 de gener de 1394, com ja en féu ressò Puiggarí segons el testimoni del notari barceloní Eximeno, en motiu de la seva qualitat de brodador d’or a la ciutat de Barcelona, malgrat desconeixem el seu lloc d’origen.

Textos Documentals

Documentat el 14 de gener de 1394 com ANTONI BARUTA. Notari Eximeno.

Documents (n. Notari 43) AHPB, 43/25 i AHPB, 43/6.

Text: Laila Monge Simeón

Bibliografia

PUIGGARÍ 1880: 278; VIÑAZA 1889: 23; FLORIANO CUMBREÑO 1942: 50; RÀFOLS FONTANALS 1951: 100.