BERTRAN, Pere

Marc Temporal

Documentat entre 1383 i 1402

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Fuster

Perfil i debat historiogràfic

[p Bertran, p bertrando fuster, pe bertran fuster, Bertran, p bertra fuster, pere Bertran, petro bertrando fusterio]

Es tracta del fuster en cap de les obres de La Seu Vella de Lleida en el període comprès entre els anys 1383 i 1402. En concret, la primera menció es data del 22 d’octubre del 1383 i refereix el muntatge d’un nou sistema d’andamis per davant del retaule major (ALONSO, 1976). En enllestir-se l’obra del retaule, en 1384 el fuster participarà en altres obres, -sense especificar-, a la Capella Major. L’any següent se li encarregaria la construcció de noves portes per a la sagristia.

Entre 1385 i 1386 es documenta l’obra i pagament del pòrtic del Portal dels Fillols de la catedral. Pere Bertran serà un dels fusters que hi treballa sota les ordres del mestre d’obra Guillem Solivella. Serà, en particular, l’encarregat de realitzar la bastida per pujar i baixar pedra i per sostreure la terra, així com el responsable de la construcció d’alguns arganells (ARGILÉS, 1999). La bastida necessària per a la col·locació de la gàrgola s’inicia la setmana precedent al 12 de novembre del 1385 i comptà, igualment, amb la participació de Pere Bertran. Intervindrà també en el tancament d’algunes finestres de la torre major. Aquesta operació s’esdevé la setmana anterior al 3 de desembre del 1385. Les tres setmanes següents les destina al cobriment de l’habitacle emplaçat sobre la capella de Sant Pere Màrtir, en haver-se podrit les fustes que en un primer moment s’utilitzaren per cobrir-lo. Encara treballarà en el pòrtic del Portal dels Fillols durant  el 1386. Es coneix que Pere Bertran i el seu macip van alçar algunes cintres i, en especial, la bastida davant de l’arc principal a fi de poder col·locar les talles. També participarà del desmuntatge dels andamis. La setmana del 21 de juliol del 1387, Guillem Solivella col·laboraria amb Pere Bertran i el seu fadrí en la col·locació d’un ternal i una gúmena per a pujar un total de 88 lloses a la torre major.

El fuster no torna a aparèixer a la documentació fins el 1393, quan es col·loquen al portal major del claustre les imatges de la Verge i de quatre apòstols que havia obrat el mestre Guillem Solivella. Les bastides emprades per la seva col·locació van ser realitzades i instal·lades per Pere Bertran (ARGILÉS, 1999). El 5 de febrer d’aquest mateix any assumirà el desmuntatge i la baixada de la campana de la torre major. Els preparatius per tornar a pujar-la s’encetaren quinze dies després amb l’ajut del mateix fuster. Serà associat, de la mateixa manera, a la disposició de les bastides del Palau del Bisbe. Tres anys després, en les setmanes anteriors al mes de març del 1396, es treballava en la construcció de la casa de la llibreria, darrera de l’altar major i damunt l’altar de Santa Anna. El pagament d’aquests treballs es faria efectiu el 5 de març. Aquests comptaren amb la intervenció de Pere Bertran qui s’encarregaria de fer les bastides, serrar la fusta necessària i foradar la paret. El mes següent procediria a la creació de les cintres i les bastides de la coberta de l’esmentada casa de la llibreria. En reprendre’s les obres de la torre major el 23 de gener del 1397 el fuster començaria a tallar la fusta de l’Albareda comprada un any abans per fer les bastides i utilitzada ara en la pròpia construcció de la torre. Les bastides que se situaren al cap i al peu de la torre el 12 d’agost també s’han d’atribuir a Pere Bertran. Les seves intervencions a la susdita torre inclouen el trasllat del coll que havia servit per a paredar el primer pany fins al nivell del segon pany, així com la pujada al cap de la torre de les pedres necessàries per paredar aquest segon pany (ARGILÉS, 1999).

En la seva qualitat de fuster en cap de les obres de la catedral, el 8 d’abril del 1397 formalitzaria amb el Capítol de La Seu Vella un contracte per ocupar-se de la realització dels taulells i dels bancs per a la casa de la llibreria, tot i acordant un preu de 400 sous. En total sembla fabricà algunes cadiretes i 6 tauletes (ALONSO, 1976). Les finestres d’aquest mateix habitacle van ser tancades amb ges pel fuster  a fi d’evitar l’entrada de l’aigua de la pluja.

Encara el 1400 es continuava la construcció del campanar i pels volts de febrer es procedia a la fabricació dels perns de les finestres de l’agulla. Les bastides necessàries van ser obra de Pere Bertran i el seu macip. El 18 d’abril i amb l’ajut de Pasqual de Sant Climent i de Jaume Amorós, col·locaria el torn per pujar els materials a la torre, un segon torn cobert i una talla (una peça dins la qual es munten les politges per moure materials lleugers) (ARGILÉS, 1999). El 14 de gener del 1401 es dedicaria a la creació dels motlles de les peces de la llanterna. La darrera setmana d’aquest mateix mes iniciaria els treballs de col·locació de les bastides, els torns, les talles i les grues necessaris per a pujar les pedres al cap del campanar. Aquests moviments de trasllat són represos la setmana anterior al 12 d’abril. El 29 d’agost d’aquest mateix any es dedica, novament, a la creació de motlles per a les peces majors de les finestres a sota de les voltes del campanar. Les bastides per a les pròpies voltes foren preparades pel mateix Bertran el 14 de juny. També obrà, amb data del 20 d’agost, les bastides destinades al paredat dels panys de la llanterna.

Els darrers treballs documentats de Pere Bertran es relacionen, igualment, amb les obres del campanar i, específicament, concerneixen els dos dies que treballà en la reparació dels torns i en una nova col·locació de la gúmena. La seva mort s’ha de situar un mesos després, abans de l’estiu del 1402.

Obres

Obres documentades

 • Andamis per al retaule major de La Seu Vella de Lleida.
 • Treballs de fusteria de la Capella Major de La Seu Vella de Lleida.
 • Portes de la sagristia de La Seu Vella de Lleida.
 • Bastides i arganells del pòrtic del Portal dels Fillols de La Seu Vella de Lleida.
 • Bastida per a la col·locació de la gàrgola de la torre de La Seu Vella de Lleida.
 • Treballs de fusteria per al tancament de les finestres de la torre de La Seu Vella de Lleida.
 • Coberta de l’habitacle sobre la capella de Sant Pere Màrtir de La Seu Vella de Lleida.
 • Bastides per a la col·locació de les imatges del portal major del claustre de La Seu Vella de Lleida.
 • Bastides del Palau del Bisbe.
 • Bastides per a la construcció de la torre de La Seu Vella de Lleida.
 • Treballs de fusteria de la casa de la llibreria de La Seu Vella de Lleida.
 • Cadires i taules de la casa de la llibreria de La Seu Vella de Lleida.
 • Cobertes de les finestres de la casa de la llibreria de La Seu Vella de Lleida.
 • Perns de les finestres de l’agulla de la torre de La Seu Vella de Lleida.
 • Motlles de la llanterna de La Seu Vella de Lleida.
 • Motlles per a les peces majors de les finestres de davall les voltes de la torre de La Seu Vella de Lleida.

Comitents

 • Mossèn Joan de Peralta.
 • Capítol de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

 • p bertran fuster
 • p bertrando fuster
 • pe bertran fuster
 • bertran
 • p bertra fuster
 • pere Bertran
 • petro bertrando fusterio

1383. [la bastida davant la imaga de madona Santa Maria e feren un gran banch per picar alt, que no podien bastar].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1383, f. 7r. (Edició: ARGILÉS, 1999, p. 37).

1385-1386. [(...) solament dla croerada (...) mestre, espills, bnt cellony, p Bertran (...)].

ACL. Vol. 41. Ll.O. Anys 1385-1386, f. 17v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 62).

1385-1386. [(...) bastida e obra per pujar la gàrgola a la torre (...) p Bertran, ar de Bellver gº moreyllo, nicholau sola].

ACL. Vol. 41. Ll.O. Anys 1385-1386, f. 23r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 62).

1385-1386. [(...) Messions fetas en en la porta dla sacristia. P. Bertran Gm royg].

ACL. Vol. 41. Ll.O. Anys 1385-1386, f. 26v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 62).

1386. [per manament de mossèn Joan de Peralta començaren a obrar en la croerada lo dilluns a IV del dit mes (març) per traure les cindries e desfer alguna partida de la croerada. Paga los que obraren la setmana en repicar e en la repara e de negar les guntes].

ACL. Vol. 41. Ll.O. Any 1386, f. 11r. (Edició: ARGILÉS, 1999, p. 40).

1386-1387. [Messions en la torre (...) p Bertran (...) r amorós (...) lo mestre (...) cellony (...)].

ACL. Vol. 41. Ll.O. Anys 1385-1386, f. 26v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 62).

1393. [(...) p bertrando fuster (...)].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1393, f. 1r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 66).

1393. [Messions feites en alenyar a recórrer les images de nostra dona e dls IIII apòstols que aquest any estats posats al portal maior dla claustra e així mateix en fer las bastides e posar les images Pmº dilluns derrier de maç lo mestre comensa a alenyar la imaga de nostra dona (...) Bertran fuster (...) son macip (...) peyro].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1393, f. 5v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 66).

1393. [Messions feytes en fer bastidas per pujar la seny maior nuvellment feet en la torre/e anellar ne la seny nou feta lan pasat/ e pujarla en la torre dl orologe/ e anarar ne la seny de tercia que estave e tornarla a la torre en son locs (...) pe Bertran fuster (...) IIm DCCCLXV ss XI d II p].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1393, f. 8r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 67).

1393. [Messions feytes en fer bastidas a la O que es al palau del bisbe (...) e aquesta dl portal dl castell Guilo (...) Bertran (...) mestre de la seo (...) arnau lordes IIIm DCCCXLIII ss III d II p].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1393, f. 13r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 67).

1395. [(...) reg de oloroge benet Matheu (...) p bertra fuster].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1395, f. 15r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 68).

1396. [(...) libreria detras laltar major (...) damunt laltar de sta ana (...) lo mestre (...) pere bertran].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1396, f. 3v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 68).

1396. [ferraturum magistro guilo fabro (...) per operis sive martino (...) per magistro dolague (...) divers colors (...) petro bertrando fusterio faciendi bastidas per op vidrieres].

ACL. Vol. 42. Ll.O. Any 1396, f. 193v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 69).

1397. [Pere Bertran (...) jac amorós macip (...) pere deluª fuster (...) barthomeu mas piquer (...)].

ACL. Vol. 40. Ll.O. Any 1397, f. 8v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 69).

1400. [Cobertor pera les fonts. Pere Bertran fuster Guilo ferraller (...)].

ACL. Vol. 39. Ll.O. Any 1400, f. 7v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 69).

1401. [Messions fetes en fer purgar los torns e la talla e metre la cuiña e fer las bastidas p muntar pedres e muntar la grua (...) pere Bertran (...) Ramon amoros].

ACL. Vol. 39. Ll.O. Any 1401, f. 5r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 70).

1401. [Messions fetes en fer  los nols d les formes dla lenterna (...) e fer los mols a les peces maiors de les fenestres. Bertran y Colom].

ACL. Vol. 39. Ll.O. Any 1401, f. 6v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 70).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 50-70; ARGILÉS 1999: 43-52.