FARRAY

Marc Temporal

Documentat en 1367

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Forjador

Perfil i debat historiogràfic

[farray, ferrer]

Farray és el nom amb el qual es documenta un forjador domiciliat a Lleida, en les proximitats del Portal Pintat a la Magdalena. La documentació l’identifica com a ferrer encarregat del batall de la campana major de La Seu Vella de Lleida. Es coneix del mateix que el 7 de novembre del 1367 el susdit batall es trobava a la sagristia, per traslladar-se després a l’obrador del mestre d’obres el qual estava situat a prop de l’esmentat Portal Pintat (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Batall de la campana major de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • farray, ferrer

1367. [farray, ferrer per lo batall dla seny mayor (VII de noviembre estaba en la sacristía)].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1367, f. 23r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 38).

1367. [portar lo dit batail dla sacristia en tro lobrador del mestre q es apart lo portal pintat sa magdalena (...) feu preu ab lo mestre q adoba lo batail (...) LXXX ss].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1367, f. 23v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 38).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 35-38.