VERGÓS I, Francesc

Marc Temporal

Documentat entre 1407 i 1417

Marc Geogràfic

Catalunya (Barcelona)

Tècniques

Pintura

Perfil i debat historiogràfic

Pintor barceloní, fill d’un sastre de nom Francesc i de la seva esposa Guillemona i germà de Jaume Vergós I. Casat amb Bartomeua, Francesc Vergós I no seguí l’ofici familiar sinó que canvià la confecció per la pintura, esdevenint el primer membre d’una reconeguda nissaga de pintors de Barcelona. Malauradament, desconeixem el treball d’aquest mestre i els únics testimonis de la seva tasca com a pintor són un document del 1407, que deixa constància de l’existència del seu taller, i el contracte amb data del 13 d’octubre de 1417, donat a conèixer per J. Madurell (1952), on Francesc Vergós I es compromet a exercir com a mestre de Francesc Llunell, fill del pintor barceloní Bartomeu Llunell.

Textos Documentals

  • 8 de juny de 1407– Lectura del testament de Guillemona, muller del sastre de Barcelona Francesc Vergós, i mare dels pintors Francesc Vergós i Jaume Vergós. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Protocols notarials de Barcelona, notari Pere Granyana, llig. 5, lib. 17
  • 11 de gener de 1410– Cessió de poders de Francesc Vergós, sastre de Barcelona, al seu fill Francesc Vergós, pintor de la mateixa ciutat. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Protocols notarials de Barcelona, notari Jaume Just, llig. 1, man. anys 1409-1412
  • 13 d’octubre de 1417– Contracte d’aprenentatge de l’ofici de pintor, entre Bartomeu Llunell, pare de Francesc Llunell i Francesc Vergós. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Protocols notarials de Barcelona, notari Bernat Pi, llig. 7

 

Text: Gemma Malé

Bibliografia

DURAN I SANPERE 1973-1975: 180-203; MADURELL 1949: 9-325; PUJOL I CANELLES 1988: 233-259.