Artistes Anònims o Atribuïts | Taller

Artistes o grups d’artistes anònims que la historiografia ha individualitzat generalment a partir de l’anàlisi estilístic de les obres. En la majoria dels casos, s’utilitza el nom de “mestre” per perfilar una personalitat estilística molt definida i el de “taller” per entendre que es tracta d’una entitat col·lectiva de treball, localitzada en un lloc o àmbit geogràfic concret, i que segurament no escapa a la jerarquia del “mestre”. En un darrer cas, s’utilitza la nomenclatura “escola” quan es fa referència a un mode generalitzat de treballar o de fer durant un període o en el context d’una zona geogràfica.

RIBAGORÇA, Taller de la

  • Segona meitat del segle XIII